Privacyverklaring

Fysiotherapie Fitpunt hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Fitpunt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Fysiotherapie Fitpunt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten worden door Fysiotherapie Fitpunt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden
 • het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Fitpunt de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, BSN-nummer, gegevens over gezondheid

Jouw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Fitpunt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Fysiotherapie Fitpunt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming voor nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Fitpunt de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • naam en e-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Fitpunt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de periode dat men aangemeld is

 

Verwerking van persoonsgegevens van mogelijke patiënten/cliënten,
belanghebbenden/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten, belanghebbenden/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Fysiotherapie Fitpunt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via Facebook

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Fitpunt de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Jouw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Fitpunt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een patiënt/cliënt,

belanghebbende/lobbycontact en/of geïnteresseerde

 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Fitpunt verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan Fysiotherapie Fitpunt de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, salarisgegevens, kopie ID, BSN-nummer, bankgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Fitpunt opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de administratie voor maximaal 5 jaar

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving
 • het verzorgen van de administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger en indien ouder dan 12 maar jonger dan 16 jaar, ook van de minderjarige zelf.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Fitpunt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens Fysiotherapie Fitpunt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Fysiotherapie Fitpunt
Dorpsstraat 41b
6681 BL Bemmel
0481 – 45 44 25
info@fitpunt.nl