Algemene voorwaarden

Privacy en bejegening

Persoonlijke privacy
Wij vinden het belangrijk dat je je op je gemak voelt binnen onze praktijk.

Privacy van persoonsgegevens
De fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van de medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat de fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de behandelend fysiotherapeut heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • Je hebt het recht om de gegevens die over je zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer je daarvoor toestemming hebt verleend.
 • Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat je behandeld bent, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, kun je dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.
 

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
 • Als je tijdens het wachten lectuur leest wil je dit dan in het rek terugleggen als je de wachtruimte verlaat.
 • Indien een jas of andere eigendommen in de wacht- of kleedruimte worden achter gelaten, denk dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Het parkeren van een fiets is mogelijk op het pad tussen de praktijk en de keermuur van de garage. Zorg er wel voor dat ook personen die gebruik maken van een rolstoel of rollator ongestoord hun weg kunnen vervolgen. Is er geen plaats op het pad plaats dan de fiets in het fietsenrek aan de straat.
 • Voor de algemene hygiëne wordt je verzocht een handdoek mee te nemen.
 • Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als je over deze limiet komt, moet je de overige behandelingen zelf betalen. Informeer bij jouw zorgverzekeraar of kijk in jouw polisvoorwaarden welke vergoeding voor jou van toepassing is.
 • Je bent vrij in de keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of er een specifieke verwijzing is zoals manueel therapie, kinderfysiotherapie of training in verband met overgewicht, diabetes of COPD.
 • Indien je niet in staat bent de gemaakte afspraak na te komen, dien je dit minimaal één dag voor de dag van de afspraak te laten weten. Als je dezelfde dag dat je een de afspraak hebt, afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij jou in rekening te brengen (je krijgt dan een rekening van 75% van het tarief). Uitzondering hierop zijn: persoonlijke ziekenhuisopname en overlijden van de eerste lijn op de dag van de afspraak.
 • De praktijk is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Bij geen gehoor kun je het antwoordapparaat inspreken. Mocht dit niet lukken dan kan je ook via e-mail afmelden.
 • Voor nota's zijn de MediCas betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Breda.
 • De fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van de medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Ook voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. Fitpunt is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. De officiële richtlijnen zijn op de website van de praktijk te lezen en kunnen op verzoek worden verstrekt.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • In geval van calamiteiten dienen de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) opgevolgd te worden.
 • Wij proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heb je desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij jou dat kenbaar te maken. Dit kan mondeling aan de behandeld therapeut of de directie of via het formulier op de website.
   

Klachtenregeling

Je mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch adviezen of klachten over de behandelingen of de manier waarop jouw fysiotherapeut met je omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met jouw fysiotherapeut of contact op te nemen met de praktijk waar deze werkt. Als je je daar zekerder bij voelt, kun je een bekende uit familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Je kunt via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of jouw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kun je de klachtencommissie vragen jouw klacht te behandelen of kun je bij een van de andere instanties terecht die vermeld worden onder het kopje 'waar kunt u naar toe met een klacht over uw fysiotherapeut' www.fysiotherapie.nl.